Lukáš Nečesaný - Veritas vincit

Vyrobený důkaz kupy vlasů na místě činu!

Někdo z vyšetřujících kriminalistů, kteří mezi jednotlivými ohledáními místa činu do kadeřnictví volně chodili bez fotodokumentace, bez videonahrávek, bez svědků (což i písemně potvrdili) vytvořili kupičku vlasů velikosti 36 x 16 x 6 cm.

Na fotodokumentaci z 1. ohledání místa činu, z protokolu o 1. ohledání místa činu dne 21. 2. 2013 a hlavně na detailním videozáznamu z 1. ohledání místa činu ze dne 21. 2. 2013 se žádná kupička vlasů v místě, kde je za týden nalezena ani v jiném místě nenachází!

Zázrakem se daná kupička vlasů velikosti 36 x 16 x 6 cm, tedy zjevně kupa vlasů najde v rohu místnosti a nález je zaznamenán do protokolu o ohledání místa činu ze dne 27. 2. 2013. Není ale pořízen ani videozáznam z 2. a 3. ohledání ani nejsou pořízeny žádné fotografie

.

Připomínáme, že při stejném ohledání bez fotodokumentace byly opakované pachové stopy pozitivní, na rozdíl od negativních pachových stop z 1. ohledání místa činu.

Stal se zázrak – kupa vlasů velikosti 36 x 16 x 6 cm, o které mezitím při své dobrovolné svědecké výpovědi v sobotu 23. 2. 2013 mluvil Lukáš najednou 27. 2. 2013 vznikla.

V příloze kopie trestního oznámení, které bylo podáno, protože ani při vyšetřování trestného činu zázraky neplatí, alespoň doufáme.


Trasologické stopy – stopy v krvi na místě činu - nepochybně stopy pachatele !!!

Nejvyšší soud k této záležitosti uvádí - citace z rozsudku:

Nejvyšší soud k této záležitosti uvádí - citace z rozsudku:

„V přezkoumávané věci je poměrně zásadním důkazem trasologická stopa zajištěná v krevní louži na místě činu. Její kriminalistickou expertizou bylo zjištěno, že otisk boty v krevní louži nesouhlasí s jakoukoliv botou, které byly vydány,případně zajištěny u obviněného (a stejně tak nebyly na jeho botách nalezeny shodné biologické vzorky). Taková zjištění měla vést již nalézací soud k úvaze, že na místě činu (a po jeho spáchání) se musela pohybovat další osoba odlišná od obviněného (jemuž trasologická stopa evidentně nepatřila),tak od pracovníků lékařské služby a rovněž syna poškozené Evžena Moroze. Přestože výsledky všech zhora uvedených kriminalistických expertíz by mohly vést k závěru, že šlo o nezpochybnitelné důkazy svědčící ve prospěch obviněného, soud prvého stupně při jejich hodnocení nepostupoval zcela standartně. Pokud se už o nich zmínil, v podstatě jejich existenci jen konstatoval a následně v rámci jejich hodnocení jejich význam bagatelizoval, případně je vyložil v neprospěch obviněného.“

Z úředního záznamu Zásahu záchranky na místě ze dne 27.2.2013 citováno:

Žena po jejich příjezdu ležela v bezprostřední blízkosti otevřených dveří vedoucí z prostoru zádveří vstupních dveří do chodbičky. Pracovníci RZP přistavili vedle zraněné ženy nosítka a ve stejné poloze, ve které žena ležela na podlaze, ji zvedli na nosítka. Po nejnutnějším ošetření byla zraněná žena přepravena na nosítkách do sanity k dalšímu ošetření, které prováděl lékař MUDr. Okrouhlický Libor. Shora uvedení dále uvedli, že po celou dobu jejich ošetření se zraněnou ženou manipulovali pouze směrem z podlahy na nosítka, což se odehrávalo v bezprostředním prostoru dveří do chodbičky. V místnosti samotného kadeřnictví a prostoru dále do chodbičky nikdo z nich nebyl. Tedy případné další krevní stopy v prostoru kadeřnictví nejsou v souvislosti s jejich činností na místě.


Jak to na místě činu proběhlo?

Jasný důkaz toho, že Lukáš daný čin spáchat nemohl, v kadeřnictví byly 2 osoby cca 5 minut po sobě:

  • Tou 1. osobou v čase 16:55 hod byl Lukáš – viděn svědkyní Vandličkovou a svědkem Kosem – neexistuje jediný důkaz, kterým by to zpochybňoval!
  • Tou 2. osobou byl pachatel v čase 16:59–17:00, kterého popsala svědkyně Šlechtová zcela odlišně od Lukáše, který také zanechal stopy v krvi v kadeřnictví a který zanechal i své DNA za nehty poškozené

Texty ve videu jsou doslovné citace z výpovědí daných svědků na policii a před soudem.

V textu rozsudku Nejvyššího soudu se na straně 29 uvádí: „Nalézací soud měl věnovat více pozornosti svědeckým výpovědím Marie Vandličkové a Jana Kose, kteří se v rozhodnou dobu v okolí kadeřnictví rovněž pohybovali. Soudy se měly zabývat průběhem skutkového děje a jeho časovou osou velmi podrobně a do všech detailů, neboť každá minuta (zejména v rozmezí 16:55 až 16:59 hodin) zde hraje velkou roli pro skutečné objektivní posouzení viny konkrétní osoby.“


Stopy od krve - pachatel neznámý?

Člověk nemusí být ani soudce, aby zdravým rozumem pochopil, že když se v zamčeném kadeřnictví našly stopy od krve, které byly porovnány s obuví Lukáše, obuví paní poškozené, obuví syna paní poškozené a s obuví záchranářů, kteří navíc ani do prostoru ve vlastním kadeřnictví nevstupovali, tak se na místě musel pohybovat někdo další v době útoku (17:00 hod) nebo těsně po útoku předtím, než poškozenou našel v uzamčeném kadeřnictví v 18:15 její syn. Uvidíme, jak se s tímto důkazem vypořádá soudce Vacek, koneckonců mu to nařídil závazně i Nejvyšší soud v Brně. Vyhodnocení kriminalistického ústavu, které tak nějak chybělo ve spise, jsme nechali opětovně v průběhu soudního stání v září 2015 vložit do spisu a nyní Vám ho přinášíme.

Posudek je ke stažení ZDE